Penticton Toyota

Toyota Highlander

$45,330

2020 SUV 295HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic

Toyota Highlander

$45,330

2020 SUV 295HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic

Toyota Highlander

$45,585

2020 SUV 295HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic

Toyota Highlander

$46,875

2020 SUV

Automatic 6,202

Toyota Tacoma

$46,990

2019 Truck 278HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic 23,035

Toyota Highlander

$47,990

2021 SUV 295HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic 5

Toyota Highlander

$48,085

2020 SUV 295HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic

Toyota Highlander

$48,245

2021 SUV 295HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic 5

Toyota Highlander

$50,590

2021 SUV 295HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic 5

Toyota 4Runner

$52,738

2019 SUV 270HP 4.0L V6 Cylinder

Automatic 43,511

Toyota Sienna Hybrid

$53,030

2021 245HP 2.5L 4 Cylinder

Automatic 5

Toyota Highlander

$54,245

2021 SUV 295HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic 5

Toyota Highlander

$56,545

2021 SUV 295HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic 5

Toyota Tundra

$56,570

2021 Truck 381HP 5.7L 8 Cylinder

Automatic 5

Lexus RX 350

$57,869

2019 SUV 295HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic 8,309

Toyota 4Runner

$58,870

2021 SUV 270HP 4.0L V6 Cylinder

Automatic 5