Penticton Toyota

Toyota Highlander

$33,145

2017 SUV 295HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic 65,984

Toyota RAV4 Hybrid

$33,417

2018 SUV 194HP 2.5L 4 Cylinder

Automatic 24,798

Toyota Sienna

$33,866

2017 Van 296HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic 73,357

Subaru Crosstrek

$34,899

2020 SUV 152HP 2.0L 4 Cylinder

Automatic 8,833

Toyota RAV4 Hybrid

$34,910

2021 SUV 219HP 2.5L 4 Cylinder

Automatic 5

Toyota Prius Prime

$35,440

2021 Hatchback 121HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic 5

Toyota Prius Prime

$35,695

2021 Hatchback 121HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic 5

Toyota RAV4

$35,995

2018 SUV 176HP 2.5L 4 Cylinder

Automatic 12,406

Toyota RAV4

$36,250

2021 SUV 203HP 2.5L 4 Cylinder

Automatic 5

Toyota RAV4

$36,250

2021 SUV 203HP 2.5L 4 Cylinder

Automatic 46

Toyota RAV4

$36,250

2021 SUV 203HP 2.5L 4 Cylinder

Automatic 10

Toyota RAV4

$36,505

2021 SUV 203HP 2.5L 4 Cylinder

Automatic 5

Toyota Prius

$37,350

2021 Hatchback 121HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic 5

Toyota Prius

$37,395

2020 Hatchback 121HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic 8

Toyota Prius Prime

$38,240

2021 Hatchback 121HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic 5

Toyota RAV4

$39,050

2021 SUV 203HP 2.5L 4 Cylinder

Automatic 5

Toyota RAV4

$39,050

2021 SUV 203HP 2.5L 4 Cylinder

Automatic 5

Toyota RAV4

$39,050

2021 SUV 203HP 2.5L 4 Cylinder

Automatic 5