Penticton Toyota

Toyota Highlander

$20,486

2015 SUV 270HP 3.5L V6 Cylinder

Automatic 137,412

Toyota RAV4

$21,900

2016 SUV 176HP 2.5L 4 Cylinder

Automatic 165,413

Toyota Corolla

$22,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$22,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$22,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$22,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$22,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$22,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Volkswagen Golf Sportwagen

$22,716

2019 168HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic 33,777

Toyota Corolla

$23,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$23,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$23,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$23,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$23,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$23,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$23,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$23,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic

Toyota Corolla

$23,460

2020 Sedan 139HP 1.8L 4 Cylinder

Automatic